Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Ανάπτυξη-Απασχόληση-Συνοχή, Εμβάθυνση της ΕΕ, Μετανάστευση και Θαλάσσια Πολιτική είναι οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το α΄ εξάμηνο του 2014, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου, που τις ενέκρινε ομόφωνα.

Συνοπτικά ο κ. Βενιζέλος παρουσίασε τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ ως εξής:

1. Ανάπτυξη-Απασχόληση-Συνοχή

Ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την Ελληνική Προεδρία, με την ανεργία να φθάνει σε ιστορικά υψηλά σε πολλά κράτη μέλη και την ύφεση να απειλεί πάντα τις ευρωπαϊκές οικονομίες, αποτελεί η ανάπτυξη, σημείωσε ο κ. Βενιζέλος. Τόνισε ότι οι πολιτικές της ανάπτυξης θα πρέπει να είναι σε ισορροπία με τις πολιτικές δημοσιονομικής σταθερότητας ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία συνοχή μεταξύ των οικονομιών της ΕΕ. Η συνοχή, πρόσθεσε, που αποτελεί και τη δεύτερη προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας, θα μπορέσει να οδηγήσει στην περαιτέρω εμβάθυνση της ΕΕ.

Επιδίωξη αποτελεί η εξισορρόπηση του χρονοδιαγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης με την εφαρμογή ενός ενισχυμένου και ρεαλιστικού Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Το Σύμφωνο αυτό πρέπει να μπορεί να μετατραπεί σε ένα πολυσχιδές ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων, στο πρότυπο της πολιτικής συνοχής, με επίκεντρο την απασχόληση. Ισχυρό ρόλο στην εφαρμογή του Συμφώνου θα έχουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Μεταφορές, ενέργεια, ναυτιλία και τουρισμός είναι οι κλάδοι που προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και χρήσιμη θα ήταν η εκκίνηση του διαλόγου από αυτούς, σημείωσε ο κ. Βενιζέλος, προσθέτοντας ότι η παρουσίαση της σχετικής Λευκής Βίβλου από την Κομισιόν τους προσεχείς μήνες θα μπορούσε να αποτελέσει το εφαλτήριο του εγχειρήματος.

2. Εμβάθυνση Ένωσης/ Ολοκλήρωση Ευρωζώνης

Η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρωζώνη και η νέα αρχιτεκτονική της ΟΝΕ είναι εκ των πραγμάτων προτεραιότητες των προεδριών των επόμενων ετών, με στόχο τη διαφύλαξη της σταθερότητας του κοινού νομίσματος, μέσα από την εμβάθυνση της ΟΝΕ και το συντονισμό των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, έμφαση θα δοθεί:

α) στην προώθηση της τραπεζικής ένωσης (εποπτεία-εξυγίανση-εγγύηση καταθέσεων στη βάση των νέων κεφαλαιακών απαιτήσεων) και θα επιδιωχθεί απτή πρόοδος στη θέσπιση του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM).

(β) στην οικοδόμηση των αρχών της δημοσιονομικής και οικονομικής ένωσης. Στόχος είναι να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των νέων μηχανισμών οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ (δηλ. ο δημοσιονομικός συντονισμός ώστε να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των κρατών μελών με τρόπο που θα ευνοεί την ανάπτυξη). Η διαδικασία της εμβάθυνσης θα σέβεται απόλυτα την Κοινή Αγορά και θα είναι ανοικτή στα μέλη της ΕΕ που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη.

(γ) Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κοινωνική διάσταση της Ευρωζώνης, ως απάντηση στη δημογραφική και δημοσιονομική κρίση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους.

Παράλληλα, πρόσθεσε, θα πρέπει να θεμελιωθεί το θεσμικό οικοδόμημα που να εξασφαλίζει διαφάνεια, λογοδοσία και αντιπροσωπευτικότητα στο όλο εγχείρημα στη βάση της αρχής της θεσμικής ισοτιμίας των κρατών-μελών.

3. Μετανάστευση, Σύνορα και Κινητικότητα

Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας, σημείωσε ο κ. Βενιζέλος, αποτελεί η ενίσχυση μιας συνολικής ευρωπαϊκής διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου στην υπηρεσία της ανάπτυξης. Η Ελληνική Προεδρία θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της για να αναδείξει όλες τις διαστάσεις της μεταναστευτικής πολιτικής, με παράλληλες δράσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη λαθρομετανάστευση, σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα:

- Oι ευρύτερες πολιτικές που συνδέονται με τη μετανάστευση, στο πλαίσιο της Σφαιρικής Προσέγγισης της ΕΕ για τη Μετανάστευση, αποτελούν από το 2005 το πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για το σχετικό διάλογο και τη συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ (εταιρικές σχέσεις κινητικότητας της ΕΕ με τρίτες χώρες). Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι αυτής της προσέγγισης: (α) η βελτίωση και οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης και της υποβοηθούμενης κινητικότητας/facilitated mobility, (β) η αποφυγή και μείωση της παράνομης μετανάστευσης μ' ένα αποδοτικό, αλλά και ανθρώπινο, τρόπο και (γ) η ενίσχυση στων συνεργιών μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης. Η Ελληνική Προεδρία, ενόψει της λήξης του «Προγράμματος της Στοκχόλμης 2010-14», θα εργασθεί για τη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων για την περίοδο 2014-18.

- Παράλληλα, έμφαση δίνεται και στα μέτρα καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, που επικεντρώνονται στην επανεισδοχή και στην επιστροφή, στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και στην οικοδόμηση θεσμικών ικανοτήτων για τη διαχείριση των συνόρων. Κύρια επιδίωξη της Ελληνικής Προεδρίας είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των συνόρων, ενώ θα επιδιωχθεί η ενίσχυση όλων των δράσεων πρόληψης σε τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης της παράνομης μετανάστευσης προς όφελος όλων των κρατών μελών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει την εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα ενίσχυσης της αλληλεγγύης προς τα κράτη μέλη, τα συστήματα ασύλου των οποίων υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις, με σεβασμό των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και το δίκαιο της ΕΕ, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. UNHCR, IOM) και ΜΚΟ.

- Η κινητικότητα, όμως, είναι έννοια ευρύτερη της μετανάστευσης, καθόσον θεωρείται απαραίτητη η διασύνδεση της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης με τις αλληλένδετες πολιτικές, όπως η πολιτική θεωρήσεων (συμφωνίες διευκόλυνσης και εθνικές πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ για τη διαμονή μακράς διάρκειας), τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, τη διασύνδεση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής ικανής να συμβάλει στην Ατζέντα 2020 της ΕΕ.

Θάλασσα

Η Ελλάδα, ως παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα, σημείωσε ο κ. Βενιζέλος, κατανοεί και αναγνωρίζει τη δυναμική και τις ευκαιρίες που απορρέουν από τις θαλάσσιες δραστηριότητες για τη συνολική οικονομία της ΕΕ. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάδειξη και η αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας που αφορούν στη διαχείριση των θαλασσίων συνόρων της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, μία οριζόντια θεματική της Ελληνικής Προεδρίας, που θα διαπερνά το σύνολο των προτεραιοτήτων της, θα αφορά στη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ. Κεντρική ιδέα είναι η επανεκκίνηση και ο επαναπροσδιορισμός της Θαλάσσιας Πολιτικής, με συμπερίληψη όλων των εκφάνσεών της, και όχι μόνον των αναπτυξιακών πτυχών (Διακήρυξη Λεμεσού επί Κυπριακής Προεδρίας). Κατά συνέπεια, οι δράσεις που θα αναληφθούν και τα θέματα που θα αναδειχθούν θα εκτείνονται σ' ένα ευρύτατο φάσμα, όπως η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στην «Ατζέντα Ανάπτυξη και Απασχόληση στους τομείς Θάλασσας και Ναυτιλίας», ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, η Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου, η Θαλάσσια Στρατηγική Ασφάλειας, ο Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός, η Μετανάστευση δια της Θάλασσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τα σχόλιά σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...