Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

Δεκτές προτάσεις του Νίκου Χρυσόγελου για πιο πράσινη πολιτική συνοχής

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε στις 11 Ιουλίου την πρόταση για τον Κανονισμό του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Στην έκθεση Victor Bostinaru που υιοθετήθηκε περιλαμβάνονται και προτάσεις του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι εισηγητής της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο στα θέματα πολιτικών συνοχής αλλά και ένας από τους 4 αντιπροέδρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα συμμετάσχει, ως εκπρόσωπος των Πράσινων, στην ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου (ένας εκπρόσωπος από κάθε πολιτική ομάδα) που θα διαπραγματευθεί με την Κομισιόν και το Συμβούλιο, με στόχο να συμφωνηθεί από κοινού η τελική μορφή του Κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής.
Όπως δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος: «Όσες προτάσεις, από αυτές που κατέθεσα εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, έγιναν δεκτές στο πλαίσιο της διαβούλευσης μεταξύ των εισηγητών των πολιτικών ομάδων και ψηφίστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, επιδιώκουν να δώσουν έναν πιο πράσινο τόνο στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής. Είχε προηγηθεί η θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία είχε επίσης υιοθετήσει ορισμένες από τις τροπολογίες που είχα καταθέσει. Παρόλα αυτά οι Πράσινοι θα θέλαμε μια πολύ πιο πράσινη πολιτική συνοχής. Επιπλέον έχουμε υποστηρίξει ότι οι Περιφέρειες θα πρέπει να συμμετέχουν μαζί με τα Κράτη – Μέλη μετά από διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, σε Συμβόλαια Εταιρικής Σχέσης με την Κομισιόν για τα σχέδια που θα υλοποιηθούν στην επικράτειά τους, ανεξαρτήτως από το ποια ταμεία τα χρηματοδοτούν. Τα Κράτη-Μέλη δεν μπορούν πλέον να αποφασίζουν από μόνα τους, σε κεντρικό μόνο επίπεδο, για έργα και σχέδια που επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον περιοχών».
Το Ταμείο Συνοχής θα χρηματοδοτήσει - στα κράτη-μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 90% του μέσου ευρωπαϊκού - έργα για το περιβάλλον, τις μεταφορές και την ενέργεια, κυρίως στον τομέα της εξοικονόμησης και της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών με στόχο την προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών συνοχής.
Στην πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης - που θα προωθηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το φθινόπωρο - περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής σχεδίων με Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στους τομείς του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, και πιο ειδικά:
  • Επενδύσεις στο περιβάλλον, περιλαμβάνοντας την ενεργειακή αποτελεσματικότητα που παρουσιάζει περιβαλλοντικά οφέλη, οδηγώντας σε μείωση των εκπομπών CO2
  • Συγχρηματοδότηση έργων ενεργειακής αποτελεσματικότητας στις δημόσιες υποδομές και στις κατοικίες 
  • Προώθηση βιώσιμων μεταφορικών υποδομών και Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, προωθώντας έναν βιώσιμο, ασφαλή κι αποτελεσματικό πολυ-λειτουργικό Ενιαίο Χώρο Ευρωπαϊκών Μεταφορών, αναπτύσσοντας έξυπνα, φιλικά στο περιβάλλον κι ολοκληρωμένα συστήματα μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες δυνατές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και προσβάσιμη αστική και προαστιακή κινητικότητα    
  • Προώθηση στρατηγικών χαμηλού άνθρακα, χαμηλών εκπομπών και εξοικονόμησης ενέργειας για αστικές περιοχές, παράλληλα με βιώσιμα, έξυπνα κι ολοκληρωμένα σχέδια δράσης για την ενέργεια για τις περιοχές αυτές.
  • Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της υπαίθρου, περιλαμβάνοντας αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών, δημιουργία κι επέκταση χώρων πρασίνου και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης. 
  • Επενδύσεις για προστασία του κλίματος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με βάση την προσέγγιση του οικοσυστήματος
  • Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, και μέσω των πράσινων υποδομών και των περιοχών ΝATURA 2000 
  • Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ για να νερά καθώς και για να προωθηθούν υγιή υδάτινα συστήματα, η εξυγίανση των υδατικών υποδομών καθώς και  η καινοτομία στον τομέα των νερών
  • Ενίσχυση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μεσαίας τάσης, περιλαμβάνοντας και “έξυπνα δίκτυα” (smart grids)  κατάλληλα για ΑΠΕ.   
Η παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου είχε επίσης ως αποτέλεσμα η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να υιοθετήσει τη θέση ότι οι κύριοι οφελούμενοι από το Ταμείο Συνοχής στους τομείς της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσον αφορά στις επιχειρήσεις, θα είναι κυρίως οι Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις.  
Ευρεία ήταν ακόμα η υποστήριξη στη θέση ότι το Ταμείο Συνοχής θα  πρέπει να ενισχύσει την αναβάθμιση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, τις δομές τεχνικής βοήθειας καθώς και δράσεις ενημέρωσης. Οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν υποστηρίξει την θέση ότι οι Περιφερειακές Αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν σε Συμβόλαια Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ της Κομισιόν και των Κρατών Μελών όσον αφορά σε σχέδια που συγχρηματοδοτούνται  τόσο από στο Ταμείο Συνοχής όσο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ότι θα πρέπει να  έχει προηγηθεί διαβούλευση των περιφερειακών και τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών για την διαμόρφωση των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης.
Αναμένεται ότι μέχρι τα τέλη του 2012 θα έχει ολοκληρωθεί η ψήφιση από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου του Κανονισμού του Ταμείου Συνοχής αλλά και των Κανονισμών των 3 από τα 4  υπόλοιπα Διαρθρωτικά Ταμεία. Η διαβούλευση Ευρωκοινοβουλίου, Κομισιόν και Συμβουλίου θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο με στόχο να συμφωνήσουν πάνω στο σχέδιο του Κανονισμού. Μέσα στο 2013 θα πρέπει τα Κράτη - Μέλη να διαμορφώσουν με συμμετοχικό τρόπο τα προγράμματά τους για το Ταμείο Συνοχής. Μία από τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης είναι ότι πριν από την καταβολή των προβλεπόμενων κονδυλίων, οι αρχές κάθε χώρας θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι έχει θεσπιστεί το κατάλληλο στρατηγικό, κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τα σχόλιά σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...